Försäkra dig en trygg entreprenad – Sequr stannar med dig hela vägen

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig om ditt ärende.

Via ditt egna samtycke delar du dina uppgifter med oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas 1 år från senaste ifyllning av kontaktformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med den som är personuppgiftsansvarig samt den person som är avsedd att kontakta dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Thomas Hortobagyi. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att fylla i formuläret på denna sida. Du når vårt dataskyddsombud på thomas@sequr.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Delete Data Request

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Ring oss Anlita oss